Minőségi szolgáltatás tisztességes áron ...
Mindig ott ahol Ön!
Székelyudvarhely, Hargita megye, Románia
Email: taxi24contact@gmail.com

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat http://www.taxi-24.ro

1. Összefoglaló

Az SC Honig Taxi Logistic SRL (a továbbiakban: Adatkezelo) a weboldalai muködtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfeleloen gyujtünk, valamint kezelünk.
Rendszerüzenetet külön hozzájárulás nélkül is küldhetünk, DM levelet azonban kizárólag csak hozzájárulással.
Adatait a leheto legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek csak hozzájárulással adjuk át.
Személyes adatairól felvilágosítást, illetve azoknak törlését a taxi24contact@gmail.com címen írásban kérheti.

2. Adatkezelo neve, elérhetoségei

Az adatkezelo megnevezése: SC Honig Taxi Logistic SRL.
Az adatkezelo e-mail címe: taxi24contact@gmail.com
Az adatkezelo telefonszáma: +40 744 24 24 24

3. Az adatvédelmi szabályzat célja

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a SC Honig Taxi Logistic SRL. (székhely: 535600 Odorheiu Secuiesc, Pantofarilor nr. 11/1; CUI: 35749787; telefonszám: +40 7744 242424; által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse.
Adatkezelo, magára nézve kötelezonek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelo ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveirol és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetoségeirol.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fuzodo jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfeleloen kezeli. Adatkezelo fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melynek hatálybalépésérol Adatkezo a Felhasználókat tájékoztatja, az érintetteknek a honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat az Adatkezelo által biztosított módon. Jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített elvek, eljárások megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletének („Rendelet”).

4. A kezelt személyes adatok köre, ideje, célja

Érintett szolgáltatást megrendelni regisztráció, illetve bejelentkezés során tud Adatkezelo weboldalán. Az adatközlés önkéntes, Érintett nem köteles megadni személyes adatait, azonban azok hiányában egyes esetekben (például magánszemélyként történo rendelés esetén) nem tudja megrendelni a cégünk által nyújtott szolgáltatásokat.
Érintett beleegyezésével megadott adatkezelés célja: szolgáltatásnyújtás, a teljesítés megfeleloségének dokumentálása, a szerzodések létrejöttének bizonyítása valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. számla kiállítása). A kötelezo adatkezelés körében az Adatkezelo eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek, a jogszabályok által meghatározott
ideig azon adatok körére vonatkozóan, amelyet a hatályos jogszabályok számára kötelezoen eloírnak. Adatkezelo a megadott adatok valódiságáért nem vállal felelosséget.

Technikai adatok

A Honlap használata során Adatkezelo technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszert és a böngészoprogram típusát és más információkat.
Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató és az oldalon szereplo adminisztrátorok férnek hozza.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és idotartamát.
Érintett személyére, profiljára ezekbol az adatokból nem lehet következtetni.
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A technikai adatokat Adatkezelo kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció, szolgáltatás vásárlásának alkalmával megadott adatok és kezelésük

A regisztráció során az Érintettnek kötelezoen meg kell adnia a következo személyes adatokat: belépési email cím, jelszó, családnév, keresztnév, ellenorzo kód (a botok kiszurése miatt).
Az adatok megadását követoen Adatkezelo e-mailben értesíti Érintettet a regisztráció sikerességérol amennyiben az Érintettnek meg kell erosítenie az email címe helyességét.
Érintett a regisztrációt követoen nem kötelezo jelleggel további adatokat, megjegyzéseket is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elosegítéséhez szükséges.

Érintett a regisztrációt követoen beleegyezik néhány személyes adatának (pl. név, email cím, és egyebek) megjelenítésébe amennyiben a szolgáltatás helyes muködéséhez ez nélkülözhetetlen.

Adatkezelo vállalja, hogy a regisztráció során Érintett által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve Érintett által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, rendszerüzeneteket.
Az adatkezelés célja: vásárlás, megrendelés és fizetés dokumentálása; pénzügyi bizonylat kiállítása; szolgáltatói teljesítés; az adott szolgáltatást érinto változások közlése, emlékezteto küldése (pl. fizetési emlékezteto, egyéb, a szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen technikai információk kérése).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi eloírás (számviteli törvény).
Az adatkezelés idotartama: a jogszabályon alapuló kötelezo adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
A vásárlás során az Érintetteknek még meg kell adnia a következo adatokat: számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), ország, megye, telefonszám, saját e-mail cím.

Egyéb szolgáltatások

Szolgáltató a Honlapon különbözo e szolgáltatásokra is biztosít lehetoséget. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett technikai adatokat, valamint a megrendelés során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.
Érintett a szolgáltatások használata során nem kötelezo jelleggel további adatokat (megjegyzéseket) is megadhat, ez esetben beleegyezik a megadott információk a Honlapon való megjelenítésébe, ha Szolgáltató szeretné azt megjeleníteni, vagy a szolgáltatás muködése ezt megköveteli.
Az adatkezelés idotartama: a jogszabályon alapuló kötelezo adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Hírlevélre történo feliratkozása során megadott adatok és kezelésük

Érintettnek van lehetosége feliratkozni a hírlevél elfogadására, amennyiben ezt az adatlapja szerkesztésénél vagy a regisztráció során be jelöli.
Ebben az esetben a Szolgáltató küldhet hírlevelet amíg Érintett a bejelölést meg nem szünteti.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi eloírás (számviteli törvény).

E-mail címekre küldött, nem szolgáltatáshoz kötheto, érdeklodo e-mail kapcsán tárolt adatok és kezelésük

Egyéb adatkezelés

Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrol az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetoleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetoleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelot.
A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A személyes adatok tárolása, védelme, hozzáférés az adatokhoz

Adatkezelo számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelo székhelyén, saját szerverein. Az adatokat elsodlegesen az Adatkezelo vezetoje és munkatársai jogosultak megismerni.
Jelen tájékoztatóban írtak szerint egyes adatok továbbításra kerülnek adatfeldolgozók és más adatkezelok részére (pl.: könyvelo), a jelen tájékoztatóban írt célok megvalósítása érdekében.
A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezoen meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Adatkezelo védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen. Adatkezelo adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok körét, az esetleges adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens idopontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést eloíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6. Adatbiztonság

Adatkezelo minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa Érintett által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, orzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelozésére.

Adatkezelo honlapját kiszolgáló szerverek saját magánál, a SC Honig Taxi Logistic SRL-nél (taxi-24.ro) találhatók. Adatkezelo az adatkezelés során megorzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelo az adatkezelési tevékenységében részt vevo munkavállalói, illetve az Adatkezelo megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is eloírja.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. Adatkezelo nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Adatkezelo incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensrol.

Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következo feltételek bármelyike teljesül:

az Adatkezelo megfelelo technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az Adatkezelo az adatvédelmi incidenst követoen olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a Rendelet 33. cikk (1) bekezdésében említett magas kockázat a továbbiakban valószínusíthetoen nem valósul meg; a tájékoztatás aránytalan erofeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetoségek

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelo által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetoségek útján.
Érintett kérelmezheti az Adatkezelonél tájékoztatását személyes adatai kezelésérol, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelezo adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Érintettek jogai

Az érintett a jogait a fennebb leírt elérhetoségeken gyakorolhatja.

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelo munkatársához fordulhat a fenti elérhetoségeken keresztül.
Adatkezelo köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb ido alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közértheto formában, a kérelemmel megegyezo módon megadni a tájékoztatást.
Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Érintett a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelo a kérelem beérkezésétol számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
Érintettnek lehetosége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelo legkésobb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelo a szükséges idotartamig megorzi.
Érintett kérésére Adatkezelo korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve Érintett tiltakozása esetén az adatkezelés ellen,
valamint ha Adatkezelonek már nincs szüksége a személyes adatokra.
Érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelonek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelo, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.
Érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság elott is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.
Érintett tájékoztatását Adatkezelo csak az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben Adatkezelo írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv., illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelo tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetoségekrol.
Amennyiben Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg Adatkezelo ilyen esetben minden tole telheto segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsérto személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelo a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Érintett elozetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
Adatkezelo akkor is köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak.
Ilyen esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelo megfeleloen módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra. Honlapunk nem felelos más, külso weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.
Adatkezelo a neki megadott személyes adatokat nem ellenorzi. A megadott adatok megfelelosségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelosséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrol kizárólag o vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen tájékoztató hatályos 2018. május 25. napjától kezdodoen.
Kelt: Targu Mures, 2018. május 25.

Partnerek
Prim Radio Szekelyhon Taxisok Vilaga szekelyudvarhely.info